Shani Chalisa Lyrics in Kannada ಶ್ರೀ ಶನಿ ಚಾಲೀಸಾ

Select Language >> Hindi/SanskritEnglishMarathiPunjabiBengaliGujaratiOdiaTelugu

ದೋಹಾ

ಜಯ ಗಣೇಶ ಗಿರಿಜಾ ಸುವನ ಮಂಗಲ ಕರಣ ಕೃಪಾಲ |
ದೀನನ ಕೇ ದುಖ ದೂರ ಕರಿ ಕೀಜೈ ನಾಥ ನಿಹಾಲ ||

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಶನಿದೇವ ಪ್ರಭು ಸುನಹು ವಿನಯ ಮಹಾರಾಜ |
ಕರಹು ಕೃಪಾ ಹೇ ರವಿ ತನಯ ರಾಖಹು ಜನಕೀ ಲಾಜ ||

ಚೌಪಾಈ

ಜಯತಿ ಜಯತಿ ಶನಿದೇವ ದಯಾಲಾ |
ಕರತ ಸದಾ ಭಕ್ತನ ಪ್ರತಿಪಾಲಾ ||

ಚಾರಿ ಭುಜಾ ತನು ಶ್ಯಾಮ ವಿರಾಜೈ |
ಮಾಥೇ ರತನ ಮುಕುಟ ಛಬಿ ಛಾಜೈ ||

ಪರಮ ವಿಶಾಲ ಮನೋಹರ ಭಾಲಾ |
ಟೇಢ಼ೀ ದೃಷ್ಟಿ ಭೃಕುಟಿ ವಿಕರಾಲಾ ||

ಕುಂಡಲ ಶ್ರವಣ ಚಮಾಚಮ ಚಮಕೇ |
ಹಿಯೇ ಮಾಲ ಮುಕ್ತನ ಮಣಿ ದಮಕೈ ||

ಕರ ಮೇಂ ಗದಾ ತ್ರಿಶೂಲ ಕುಠಾರಾ |
ಪಲ ಬಿಚ ಕರೈಂ ಅರಿಹಿಂ ಸಂಹಾರಾ ||

ಪಿಂಗಲ ಕೃಷ್ಣೋ ಛಾಯಾ ನಂದನ |
ಯಮ ಕೋಣಸ್ಥ ರೌದ್ರ ದುಖ ಭಂಜನ ||

ಸೌರೀ ಮಂದ ಶನೀ ದಶ ನಾಮಾ |
ಭಾನು ಪುತ್ರ ಪೂಜಹಿಂ ಸಬ ಕಾಮಾ ||

ಜಾಪರ ಪ್ರಭು ಪ್ರಸನ್ನ ಹವೈಂ ಜಾಹೀಂ |
ರಂಕಹುಁ ರಾವ ಕರೈಂ ಕ್ಶಣ ಮಾಹೀಂ ||

ಪರ್ವತಹೂ ತೃಣ ಹೋಇ ನಿಹಾರತ |
ತೃಣಹೂ ಕೋ ಪರ್ವತ ಕರಿ ಡಾರತ ||

ರಾಜ ಮಿಲತ ಬನ ರಾಮಹಿಂ ದೀನ್ಹಯೋ |
ಕೈಕೇಇಹುಁ ಕೀ ಮತಿ ಹರಿ ಲೀನ್ಹಯೋ ||

ಬನಹೂಁ ಮೇಂ ಮೃಗ ಕಪಟ ದಿಖಾಈ |
ಮಾತು ಜಾನಕೀ ಗಈ ಚುರಾಈ ||

ಲಷಣಹಿಂ ಶಕ್ತಿ ವಿಕಲ ಕರಿಡಾರಾ |
ಮಚಿಗಾ ದಲ ಮೇಂ ಹಾಹಾಕಾರಾ ||

ರಾವಣ ಕೀ ಗತಿ-ಮತಿ ಬೌರಾಈ |
ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೋಂ ಬೈರ ಬಢ಼ಾಈ ||

ದಿಯೋ ಕೀಟ ಕರಿ ಕಂಚನ ಲಂಕಾ |
ಬಜಿ ಬಜರಂಗ ಬೀರ ಕೀ ಡಂಕಾ ||

ನೃಪ ವಿಕ್ರಮ ಪರ ತುಹಿಂ ಪಗು ಧಾರಾ |
ಚಿತ್ರ ಮಯೂರ ನಿಗಲಿ ಗೈ ಹಾರಾ ||

ಹಾರ ನೌಂಲಖಾ ಲಾಗ್ಯೋ ಚೋರೀ |
ಹಾಥ ಪೈರ ಡರವಾಯೋ ತೋರೀ ||

ಭಾರೀ ದಶಾ ನಿಕೃಷ್ಟ ದಿಖಾಯೋ |
ತೇಲಹಿಂ ಘರ ಕೋಲ್ಹೂ ಚಲವಾಯೋ ||

ವಿನಯ ರಾಗ ದೀಪಕ ಮಹಁ ಕೀನ್ಹಯೋಂ |
ತಬ ಪ್ರಸನ್ನ ಪ್ರಭು ಹ್ವೈ ಸುಖ ದೀನ್ಹಯೋಂ ||

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನೃಪ ನಾರಿ ಬಿಕಾನೀ |
ಆಪಹುಂ ಭರೇಂ ಡೋಮ ಘರ ಪಾನೀ ||

ತೈಸೇ ನಲ ಪರ ದಶಾ ಸಿರಾನೀ |
ಭೂಂಜೀ-ಮೀನ ಕೂದ ಗಈ ಪಾನೀ ||

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಹಿಂ ಗಹ್ಯೋ ಜಬ ಜಾಈ |
ಪಾರವತೀ ಕೋ ಸತೀ ಕರಾಈ ||

ತನಿಕ ವೋಲೋಕತ ಹೀ ಕರಿ ರೀಸಾ |
ನಭ ಉಡ಼ಿ ಗಯೋ ಗೌರಿಸುತ ಸೀಸಾ ||

ಪಾಂಡವ ಪರ ಭೈ ದಶಾ ತುಮ್ಹಾರೀ |
ಬಚೀ ದ್ರೌಪದೀ ಹೋತಿ ಉಘಾರೀ ||

ಕೌರವ ಕೇ ಭೀ ಗತಿ ಮತಿ ಮಾರಯೋ |
ಯುದ್ಧ ಮಹಾಭಾರತ ಕರಿ ಡಾರಯೋ ||

ರವಿ ಕಹಁ ಮುಖ ಮಹಁ ಧರಿ ತತ್ಕಾಲಾ |
ಲೇಕರ ಕೂದಿ ಪರಯೋ ಪಾತಾಲಾ ||

ಶೇಷ ದೇವ-ಲಖಿ ವಿನತಿ ಲಾಈ |
ರವಿ ಕೋ ಮುಖ ತೇ ದಿಯೋ ಛುಡ಼ಾಈ ||

ವಾಹನ ಪ್ರಭು ಕೇ ಸಾತ ಸುಜಾನಾ |
ಜಗ ದಿಗ್ಗಜ ಗರ್ದಭ ಮೃಗ ಸ್ವಾನಾ ||

ಜಂಬುಕ ಸಿಂಹ ಆದಿ ನಖ ಧಾರೀ |
ಸೋ ಫಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ಕಹತ ಪುಕಾರೀ ||

ಗಜ ವಾಹನ ಲಕ್ಶ್ಮೀ ಗೃಹ ಆವೈಂ |
ಹಯ ತೇ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಉಪಜಾವೈಂ ||

ಗರ್ದಭ ಹಾನಿ ಕರೈ ಬಹು ಕಾಜಾ |
ಸಿಂಹ ಸಿದ್ಧಕರ ರಾಜ ಸಮಾಜಾ ||

ಜಂಬುಕ ಬುದ್ಧಿ ನಷ್ಟ ಕರ ಡಾರೈ |
ಮೃಗ ದೇ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಾಣ ಸಂಹಾರೈ ||

ಜಬ ಆವಹಿಂ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾನ ಸವಾರೀ |
ಚೋರೀ ಆದಿ ಹೋಯ ಡರ ಭಾರೀ ||

ತೈಸಹಿ ಚಾರೀ ಚರಣ ಯಹ ನಾಮಾ |
ಸ್ವರ್ಣ ಲೌಹ ಚಾಁದಿ ಅರು ತಾಮಾ ||

ಲೌಹ ಚರಣ ಪರ ಜಬ ಪ್ರಭು ಆವೈಂ |
ಧನ ಜನ ಸಂಪತ್ತಿ ನಷ್ಟ ಕರಾವೈಂ ||

ಸಮತಾ ತಾಮ್ರ ರಜತ ಶುಭಕಾರೀ |
ಸ್ವರ್ಣ ಸರ್ವ ಸುಖ ಮಂಗಲ ಭಾರೀ ||

ಜೋ ಯಹ ಶನಿ ಚರಿತ್ರ ನಿತ ಗಾವೈ |
ಕಬಹುಂ ನ ದಶಾ ನಿಕೃಷ್ಟ ಸತಾವೈ ||

ಅದ್ಭೂತ ನಾಥ ದಿಖಾವೈಂ ಲೀಲಾ |
ಕರೈಂ ಶತ್ರು ಕೇ ನಶಿಬ ಬಲಿ ಢೀಲಾ ||

ಜೋ ಪಂಡಿತ ಸುಯೋಗ್ಯ ಬುಲವಾಈ |
ವಿಧಿವತ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಕರಾಈ ||

ಪೀಪಲ ಜಲ ಶನಿ ದಿವಸ ಚಢ಼ಾವತ |
ದೀಪ ದಾನ ದೈ ಬಹು ಸುಖ ಪಾವತ ||

ಕಹತ ರಾಮ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ದಾಸಾ |
ಶನಿ ಸುಮಿರತ ಸುಖ ಹೋತ ಪ್ರಕಾಶಾ ||

ದೋಹಾ

ಪಾಠ ಶನೀಶ್ಚರ ದೇವ ಕೋ ಕೀನ್ಹೋಂ oಕ಼್ ವಿಮಲ cಕ಼್ ತಯ್ಯಾರ |
ಕರತ ಪಾಠ ಚಾಲೀಸ ದಿನ ಹೋ ಭವಸಾಗರ ಪಾರ ||

ಜೋ ಸ್ತುತಿ ದಶರಥ ಜೀ ಕಿಯೋ ಸಮ್ಮುಖ ಶನಿ ನಿಹಾರ |
ಸರಸ ಸುಭಾಷ ಮೇಂ ವಹೀ ಲಲಿತಾ ಲಿಖೇಂ ಸುಧಾರ ||

Leave a Comment